Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 360 946 €
Neobežný majetok
5 335 948 €
Obežný majetok
24 995 €
Časové rozlíšenie súčet
4 €
Pasíva
5 360 946 €
Vlastné imanie
30 066 €
Záväzky celkom
5 324 578 €
Časové rozlíšenie súčet
6 302 €
Výnosy
462 139 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
98 220 €
Výnosy z finančnej činnosti
363 919 €
Náklady
462 254 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
461 770 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
484 €
Zisk
-115 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-115 €
Príjmy380,6 tis. €
Granty a transfery
67,0 %
Nedaňové príjmy
26,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6,5 %
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
Výdavky369,6 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
43,2 %
Tovary a služby
41,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14,3 %
Kapitálové výdavky
1,0 %
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:A.H.Škultétyho 1169/105
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31935265
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.2.1995
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby