Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Helmeczy Mihály Alapiskola, M. Hunyadiho 1256/16, Kráľovský Chlmec - Királyhe

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 908 756 €
Neobežný majetok
1 787 518 €
Obežný majetok
120 742 €
Časové rozlíšenie súčet
496 €
Pasíva
1 908 756 €
Vlastné imanie
-9 969 €
Záväzky celkom
1 918 619 €
Časové rozlíšenie súčet
106 €
Výnosy
1 292 584 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
56 530 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 236 054 €
Náklady
1 305 958 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 290 674 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 285 €
Zisk
-13 374 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-13 374 €
Príjmy94,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Helmeczy Mihály Alapiskola, M. Hunyadiho 1256/16, Kráľovský Chlmec - Királyhe
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,9 %
Tovary a služby
22,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Bežné transfery
0,7 %
Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Helmeczy Mihály Alapiskola, M. Hunyadiho 1256/16, Kráľovský Chlmec - Királyhe
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:M. Hunyadiho 1256/16
Obec:07701 Kráľovský Chlmec
Okres:Trebišov
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kráľovský Chlmec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35541148
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby