Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
481 821 €
Neobežný majetok
316 422 €
Obežný majetok
163 712 €
Časové rozlíšenie súčet
1 687 €
Pasíva
481 821 €
Vlastné imanie
-22 697 €
Záväzky celkom
418 745 €
Časové rozlíšenie súčet
85 772 €
Výnosy
1 592 319 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
18 828 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 573 491 €
Náklady
1 602 035 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 591 080 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
10 955 €
Zisk
-9 716 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-9 716 €
Príjmy125,9 tis. €
Granty a transfery
69,2 %
Nedaňové príjmy
17,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
12,9 %
Základná škola, Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,0 %
Tovary a služby
18,0 %
Bežné transfery
1,7 %
Základná škola, Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kossutha 56
Obec:07701 Kráľovský Chlmec
Okres:Trebišov
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kráľovský Chlmec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35541156
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby