Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 381 977 €
Neobežný majetok
1 166 874 €
Obežný majetok
212 456 €
Časové rozlíšenie súčet
2 646 €
Pasíva
1 381 977 €
Vlastné imanie
4 144 €
Záväzky celkom
1 375 187 €
Časové rozlíšenie súčet
2 646 €
Výnosy
2 098 843 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
141 451 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 957 392 €
Náklady
2 099 015 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 951 613 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
147 402 €
Zisk
-172 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-172 €
Príjmy140,9 tis. €
Nedaňové príjmy
92,5 %
Granty a transfery
7,5 %
Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,5 %
Tovary a služby
17,7 %
Bežné transfery
0,8 %
Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Zimná 190/144
Obec:04925 Dobšiná
Okres:Rožňava
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dobšiná
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35543752
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby