Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
67 439 €
Neobežný majetok
60 679 €
Obežný majetok
5 358 €
Časové rozlíšenie súčet
1 401 €
Pasíva
67 439 €
Vlastné imanie
-21 329 €
Záväzky celkom
84 813 €
Časové rozlíšenie súčet
3 955 €
Výnosy
443 331 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
31 753 €
Výnosy z finančnej činnosti
411 578 €
Náklady
441 470 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
410 722 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
30 749 €
Zisk
1 861 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 861 €
Príjmy30,1 tis. €
Nedaňové príjmy
94,5 %
Granty a transfery
5,5 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
Výdavky409,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
65,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,4 %
Tovary a služby
11,0 %
Bežné transfery
0,8 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie hrdinov 10
Obec:07701 Kráľovský Chlmec
Okres:Trebišov
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kráľovský Chlmec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35544651
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby