Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
10 031 €
Neobežný majetok
9 295 €
Obežný majetok
671 €
Časové rozlíšenie súčet
65 €
Pasíva
10 031 €
Vlastné imanie
-19 241 €
Záväzky celkom
29 272 €
Výnosy
236 268 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
20 264 €
Výnosy z finančnej činnosti
216 004 €
Náklady
255 062 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
234 054 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
21 009 €
Zisk
-18 794 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-18 794 €
Príjmy20,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
Výdavky225,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
63,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,1 %
Tovary a služby
9,7 %
Kapitálové výdavky
4,4 %
Bežné transfery
0,2 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Z. Fábryho 19
Obec:07901 Veľké Kapušany
Okres:Michalovce
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľké Kapušany
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35549050
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2003
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby