Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
118 200 €
Neobežný majetok
52 449 €
Obežný majetok
65 216 €
Časové rozlíšenie súčet
535 €
Pasíva
118 200 €
Vlastné imanie
-1 020 €
Záväzky celkom
117 755 €
Časové rozlíšenie súčet
1 465 €
Výnosy
707 565 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
218 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 €
Náklady
707 262 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
706 228 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 035 €
Zisk
302 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
302 €
Príjmy222 
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy
priemer odvetvia*
Výdavky705,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,1 %
Tovary a služby
16,0 %
Bežné transfery
1,8 %
Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:SNP 13
Obec:05361 Spišské Vlachy
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Spišské Vlachy
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35564113
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2005
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby