Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrno-športové stredisko

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 514 898 €
Neobežný majetok
2 376 530 €
Obežný majetok
137 745 €
Časové rozlíšenie súčet
623 €
Pasíva
2 514 898 €
Vlastné imanie
28 288 €
Záväzky celkom
2 486 610 €
Výnosy
800 219 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
101 677 €
Výnosy z finančnej činnosti
698 542 €
Náklady
765 071 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
757 772 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 299 €
Zisk
35 148 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
35 148 €
Príjmy835,3 tis. €
Granty a transfery
87,1 %
Nedaňové príjmy
11,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,8 %
Mestské kultúrno-športové stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky721,4 tis. €
Tovary a služby
51,2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
33,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14,9 %
Kapitálové výdavky
0,4 %
Bežné transfery
0,1 %
Mestské kultúrno-športové stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Litovelská 871
Obec:02401 Kysucké Nové Mesto
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kysucké Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35994061
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.10.1996
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby