Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
260 921 €
Neobežný majetok
12 107 €
Obežný majetok
247 837 €
Časové rozlíšenie súčet
977 €
Pasíva
260 921 €
Vlastné imanie
-4 304 €
Záväzky celkom
173 175 €
Časové rozlíšenie súčet
92 050 €
Výnosy
1 062 119 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
186 358 €
Výnosy z finančnej činnosti
875 761 €
Náklady
1 063 979 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 005 056 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
58 923 €
Zisk
-1 861 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 861 €
Príjmy199,6 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky968,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,0 %
Tovary a služby
22,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,4 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pavla Horova 16
Obec:84107 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36067334
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2001
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby