Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Školská 4 90024 Veľký Biel

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
34 661 €
Obežný majetok
34 661 €
Pasíva
34 661 €
Vlastné imanie
-1 218 €
Záväzky celkom
35 878 €
Výnosy
471 511 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
9 699 €
Výnosy z finančnej činnosti
461 811 €
Náklady
471 858 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
461 318 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
10 540 €
Zisk
-348 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-348 €
Príjmy9,7 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola Školská 4 90024 Veľký Biel
priemer odvetvia*
Výdavky462,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,5 %
Tovary a služby
19,8 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná škola Školská 4 90024 Veľký Biel
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Školská 4
Obec:90024 Veľký Biel
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Biel
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36071102
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby