Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
955 744 €
Neobežný majetok
828 848 €
Obežný majetok
126 895 €
Pasíva
955 744 €
Vlastné imanie
0 €
Záväzky celkom
954 292 €
Časové rozlíšenie súčet
1 452 €
Výnosy
1 436 992 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
10 176 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 426 816 €
Náklady
1 436 977 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 424 986 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 992 €
Zisk
14 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
14 €
Príjmy15,0 tis. €
Nedaňové príjmy
67,9 %
Granty a transfery
32,1 %
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
63,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,0 %
Tovary a služby
13,0 %
Kapitálové výdavky
0,4 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bratislavská cesta 622/38
Obec:93201 Veľký Meder
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Meder
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36081035
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby