Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 557 417 €
Neobežný majetok
1 432 950 €
Obežný majetok
116 951 €
Časové rozlíšenie súčet
7 517 €
Pasíva
1 557 417 €
Vlastné imanie
9 610 €
Záväzky celkom
1 547 807 €
Výnosy
1 161 864 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
89 983 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
1 154 050 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 059 416 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
94 635 €
Zisk
7 814 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
7 814 €
Príjmy106,8 tis. €
Nedaňové príjmy
85,7 %
Granty a transfery
9,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,8 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,7 %
Tovary a služby
18,5 %
Bežné transfery
1,3 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 2
Obec:92203 Vrbové
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vrbové
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36094188
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2001
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby