Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony 1

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
731 235 €
Neobežný majetok
613 282 €
Obežný majetok
117 953 €
Pasíva
731 235 €
Vlastné imanie
-58 570 €
Záväzky celkom
789 805 €
Výnosy
1 890 122 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
154 231 €
Výnosy z finančnej činnosti
11 €
Náklady
1 863 240 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 739 881 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
123 359 €
Zisk
26 882 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
26 882 €
Príjmy138,4 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony 1
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,6 %
Tovary a služby
16,2 %
Kapitálové výdavky
0,5 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony 1
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dlhé Hony 1
Obec:91101 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36126543
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby