Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
845 282 €
Neobežný majetok
766 739 €
Obežný majetok
78 543 €
Pasíva
845 282 €
Vlastné imanie
-29 823 €
Záväzky celkom
638 193 €
Časové rozlíšenie súčet
236 912 €
Výnosy
1 277 854 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
70 295 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 207 559 €
Náklady
1 275 131 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 193 271 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
81 861 €
Zisk
2 722 €
Daň z príjmov
13 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 709 €
Príjmy79,9 tis. €
Nedaňové príjmy
99,1 %
Granty a transfery
0,9 %
Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
47,2 %
Tovary a služby
22,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,6 %
Kapitálové výdavky
12,8 %
Bežné transfery
1,1 %
Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pribinova 123/9
Obec:97271 Nováky
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nováky
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36126799
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby