Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 646 317 €
Neobežný majetok
3 602 657 €
Obežný majetok
12 920 €
Časové rozlíšenie súčet
30 740 €
Pasíva
3 646 317 €
Vlastné imanie
-382 003 €
Záväzky celkom
4 028 168 €
Časové rozlíšenie súčet
153 €
Výnosy
5 278 434 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
375 856 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 902 578 €
Náklady
5 424 980 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
5 007 160 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
417 820 €
Zisk
-146 546 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-146 546 €
Príjmy407,6 tis. €
Nedaňové príjmy
99,8 %
Granty a transfery
0,2 %
Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.
priemer odvetvia*
Výdavky4,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,0 %
Tovary a služby
23,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,8 %
Kapitálové výdavky
1,0 %
Bežné transfery
0,5 %
Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Mládežnícka 4
Obec:91101 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36129755
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:200 - 249
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby