Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
806 516 €
Neobežný majetok
658 100 €
Obežný majetok
145 414 €
Časové rozlíšenie súčet
3 002 €
Pasíva
806 516 €
Vlastné imanie
2 160 €
Záväzky celkom
782 586 €
Časové rozlíšenie súčet
21 770 €
Výnosy
1 965 900 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
87 774 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 878 126 €
Náklady
1 964 529 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 874 906 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
89 623 €
Zisk
1 371 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 371 €
Príjmy124,1 tis. €
Nedaňové príjmy
67,9 %
Granty a transfery
16,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
15,4 %
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,6 %
Tovary a služby
20,4 %
Bežné transfery
1,7 %
Kapitálové výdavky
1,1 %
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:17. novembra 31
Obec:08301 Sabinov
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sabinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36158143
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby