Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
87 357 €
Neobežný majetok
34 506 €
Obežný majetok
51 883 €
Časové rozlíšenie súčet
968 €
Pasíva
87 357 €
Vlastné imanie
-3 540 €
Záväzky celkom
88 638 €
Časové rozlíšenie súčet
2 259 €
Výnosy
692 376 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
59 013 €
Výnosy z finančnej činnosti
633 363 €
Náklady
695 511 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
663 669 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
31 842 €
Zisk
-3 135 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 135 €
Príjmy92,4 tis. €
Nedaňové príjmy
60,0 %
Granty a transfery
39,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,5 %
Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
priemer odvetvia*
Výdavky627,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,5 %
Tovary a služby
20,1 %
Bežné transfery
1,1 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dolný Smokovec 21
Obec:05981 Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vysoké Tatry
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36165051
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1999
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby