Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 084 168 €
Neobežný majetok
1 044 538 €
Obežný majetok
39 538 €
Časové rozlíšenie súčet
92 €
Pasíva
1 084 168 €
Vlastné imanie
-5 455 €
Záväzky celkom
1 088 296 €
Časové rozlíšenie súčet
1 327 €
Výnosy
592 369 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
36 965 €
Výnosy z finančnej činnosti
555 404 €
Náklady
590 161 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
552 624 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
37 537 €
Zisk
2 208 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 208 €
Príjmy52,3 tis. €
Nedaňové príjmy
70,7 %
Granty a transfery
29,3 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
Výdavky533,9 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,3 %
Tovary a služby
15,6 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:1.mája 412/1
Obec:01501 Rajec
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Rajec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37811011
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby