Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
17 158 €
Neobežný majetok
14 253 €
Obežný majetok
2 350 €
Časové rozlíšenie súčet
555 €
Pasíva
17 158 €
Vlastné imanie
2 482 €
Záväzky celkom
14 676 €
Výnosy
429 051 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
25 423 €
Výnosy z finančnej činnosti
13 €
Náklady
429 282 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
401 937 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
27 345 €
Zisk
-230 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-230 €
Príjmy26,6 tis. €
Nedaňové príjmy
95,7 %
Granty a transfery
4,3 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
Výdavky402,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,2 %
Tovary a služby
15,2 %
Bežné transfery
0,2 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:M.R.Štefánika 355
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812211
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby