Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 746 €
Neobežný majetok
1 916 €
Obežný majetok
1 337 €
Časové rozlíšenie súčet
493 €
Pasíva
3 746 €
Vlastné imanie
1 736 €
Záväzky celkom
94 €
Časové rozlíšenie súčet
1 916 €
Výnosy
185 767 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
14 490 €
Výnosy z finančnej činnosti
171 277 €
Náklady
186 779 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
171 085 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 694 €
Zisk
-1 012 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 012 €
Príjmy27,1 tis. €
Nedaňové príjmy
53,5 %
Granty a transfery
46,5 %
Centrum voľného času
priemer odvetvia*
Výdavky173,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
44,7 %
Tovary a služby
35,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,9 %
Kapitálové výdavky
1,2 %
Bežné transfery
0,4 %
Centrum voľného času
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:R. Jašíka 179
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812432
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby