Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
577 212 €
Neobežný majetok
566 368 €
Obežný majetok
3 029 €
Časové rozlíšenie súčet
7 815 €
Pasíva
577 212 €
Vlastné imanie
7 029 €
Záväzky celkom
569 898 €
Časové rozlíšenie súčet
285 €
Výnosy
730 516 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
88 048 €
Výnosy z finančnej činnosti
27 €
Náklady
734 945 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
645 645 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
89 300 €
Zisk
-4 429 €
Daň z príjmov
5 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 434 €
Príjmy88,8 tis. €
Nedaňové príjmy
98,9 %
Granty a transfery
1,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky624,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,0 %
Tovary a služby
20,4 %
Bežné transfery
1,9 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Stred 431
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812441
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby