Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 221 976 €
Neobežný majetok
1 200 894 €
Obežný majetok
18 363 €
Časové rozlíšenie súčet
2 718 €
Pasíva
1 221 976 €
Vlastné imanie
-468 €
Záväzky celkom
1 203 418 €
Časové rozlíšenie súčet
19 025 €
Výnosy
1 711 347 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
143 443 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 567 905 €
Náklady
1 711 381 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 562 528 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
148 852 €
Zisk
-33 €
Daň z príjmov
21 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-55 €
Príjmy177,8 tis. €
Nedaňové príjmy
80,6 %
Granty a transfery
18,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,1 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,8 %
Tovary a služby
20,6 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bukovina 305
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812467
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby