Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
800 511 €
Neobežný majetok
496 650 €
Obežný majetok
302 369 €
Časové rozlíšenie súčet
1 492 €
Pasíva
800 511 €
Vlastné imanie
228 062 €
Záväzky celkom
572 449 €
Výnosy
875 541 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
61 551 €
Výnosy z finančnej činnosti
813 990 €
Náklady
875 382 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
843 387 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
31 995 €
Zisk
159 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
159 €
Príjmy77,5 tis. €
Nedaňové príjmy
89,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,8 %
Granty a transfery
0,4 %
Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
Výdavky834,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,5 %
Tovary a služby
19,1 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dolinský potok 1114/28
Obec:02401 Kysucké Nové Mesto
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kysucké Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812505
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby