Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
741 589 €
Neobežný majetok
485 115 €
Obežný majetok
256 474 €
Pasíva
741 589 €
Vlastné imanie
181 210 €
Záväzky celkom
560 379 €
Výnosy
904 862 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
22 558 €
Výnosy z finančnej činnosti
882 304 €
Náklady
951 714 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
887 474 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
64 240 €
Zisk
-46 852 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-46 852 €
Príjmy38,9 tis. €
Nedaňové príjmy
65,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
33,8 %
Granty a transfery
0,4 %
Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
Výdavky878,6 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,0 %
Tovary a služby
17,7 %
Bežné transfery
0,2 %
Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dolinský potok 1114/28
Obec:02401 Kysucké Nové Mesto
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kysucké Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812505
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby