Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 113 719 €
Neobežný majetok
1 068 907 €
Obežný majetok
44 811 €
Pasíva
1 113 719 €
Vlastné imanie
1 581 €
Záväzky celkom
1 112 138 €
Výnosy
570 815 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
51 705 €
Výnosy z finančnej činnosti
519 110 €
Náklady
572 525 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
544 724 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
27 800 €
Zisk
-1 709 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 709 €
Príjmy142,9 tis. €
Nedaňové príjmy
47,9 %
Granty a transfery
45,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6,7 %
Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
Výdavky553,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,4 %
Tovary a služby
21,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,8 %
Bežné transfery
0,6 %
Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 1162/38
Obec:02401 Kysucké Nové Mesto
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kysucké Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812602
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby