Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola 9. mája

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
187 992 €
Neobežný majetok
135 534 €
Obežný majetok
51 608 €
Časové rozlíšenie súčet
850 €
Pasíva
187 992 €
Vlastné imanie
-19 €
Záväzky celkom
188 011 €
Výnosy
585 246 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
58 059 €
Výnosy z finančnej činnosti
287 €
Náklady
584 832 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
548 343 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
36 489 €
Zisk
414 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
414 €
Príjmy74,3 tis. €
Nedaňové príjmy
89,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
10,7 %
Granty a transfery
0,2 %
Materská škola 9. mája
priemer odvetvia*
Výdavky557,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,7 %
Tovary a služby
25,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,0 %
Bežné transfery
0,9 %
Materská škola 9. mája
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:9. mája 1292
Obec:02404 Kysucké Nové Mesto
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kysucké Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812611
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby