Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Veľký Krtíš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 424 474 €
Neobežný majetok
1 341 972 €
Obežný majetok
82 438 €
Časové rozlíšenie súčet
65 €
Pasíva
1 424 474 €
Vlastné imanie
-10 997 €
Záväzky celkom
1 410 059 €
Časové rozlíšenie súčet
25 412 €
Výnosy
1 174 686 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
17 922 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 156 764 €
Náklady
1 164 833 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 139 101 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
25 732 €
Zisk
9 853 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 853 €
Príjmy35,6 tis. €
Nedaňové príjmy
50,2 %
Granty a transfery
49,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,6 %
Základná škola Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,7 %
Tovary a služby
17,2 %
Bežné transfery
0,7 %
Základná škola Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:J.A.Komenského 4
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37831631
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby