Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Jana Amosa Komenského

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 415 278 €
Neobežný majetok
1 116 133 €
Obežný majetok
296 919 €
Časové rozlíšenie súčet
2 226 €
Pasíva
1 415 278 €
Vlastné imanie
-24 431 €
Záväzky celkom
1 346 614 €
Časové rozlíšenie súčet
93 095 €
Výnosy
2 243 455 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
128 669 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 114 786 €
Náklady
2 234 900 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 134 691 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
100 210 €
Zisk
8 555 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
8 555 €
Príjmy322,7 tis. €
Granty a transfery
56,9 %
Nedaňové príjmy
40,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,1 %
Základná škola Jana Amosa Komenského
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,4 %
Tovary a služby
20,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,6 %
Bežné transfery
1,0 %
Kapitálové výdavky
0,9 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Základná škola Jana Amosa Komenského
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 1227/8
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37836706
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby