Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
215 582 €
Neobežný majetok
154 347 €
Obežný majetok
61 235 €
Pasíva
215 582 €
Vlastné imanie
-52 469 €
Záväzky celkom
268 052 €
Výnosy
873 867 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
143 474 €
Výnosy z finančnej činnosti
730 393 €
Náklady
849 794 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
784 809 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
64 985 €
Zisk
24 073 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
24 073 €
Príjmy93,6 tis. €
Nedaňové príjmy
98,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,6 %
Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
Výdavky773,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,4 %
Tovary a služby
27,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,5 %
Bežné transfery
0,7 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37839977
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby