Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
474 443 €
Neobežný majetok
423 139 €
Obežný majetok
45 411 €
Časové rozlíšenie súčet
5 893 €
Pasíva
474 443 €
Vlastné imanie
-5 074 €
Záväzky celkom
477 470 €
Časové rozlíšenie súčet
2 047 €
Výnosy
638 700 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
59 126 €
Výnosy z finančnej činnosti
579 574 €
Náklady
644 191 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
593 243 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
50 948 €
Zisk
-5 491 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-5 491 €
Príjmy53,0 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky567,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,9 %
Tovary a služby
23,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,9 %
Bežné transfery
0,3 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:9. mája 322
Obec:92203 Vrbové
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vrbové
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37844016
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2003
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby