Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola so sídlom na nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 596 580 €
Neobežný majetok
1 482 511 €
Obežný majetok
114 059 €
Časové rozlíšenie súčet
10 €
Pasíva
1 596 580 €
Vlastné imanie
20 923 €
Záväzky celkom
579 044 €
Časové rozlíšenie súčet
996 614 €
Výnosy
1 133 696 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
78 209 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 055 487 €
Náklady
1 135 301 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 064 551 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
70 750 €
Zisk
-1 605 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 605 €
Príjmy173,8 tis. €
Granty a transfery
51,3 %
Nedaňové príjmy
41,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
7,1 %
Základná škola so sídlom na nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,3 %
Tovary a služby
18,3 %
Kapitálové výdavky
2,5 %
Bežné transfery
0,8 %
Základná škola so sídlom na nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nám. Konkolyho - Thege 2
Obec:94701 Hurbanovo
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hurbanovo
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37861123
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby