Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola so sídlom na nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 601 251 €
Neobežný majetok
1 443 320 €
Obežný majetok
157 930 €
Pasíva
1 601 251 €
Vlastné imanie
22 111 €
Záväzky celkom
588 611 €
Časové rozlíšenie súčet
990 528 €
Výnosy
1 218 715 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
27 929 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 190 786 €
Náklady
1 217 527 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 166 818 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
50 709 €
Zisk
1 188 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 188 €
Príjmy119,9 tis. €
Granty a transfery
67,4 %
Nedaňové príjmy
32,6 %
Základná škola so sídlom na nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,2 %
Tovary a služby
24,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,1 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná škola so sídlom na nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nám. Konkolyho - Thege 2
Obec:94701 Hurbanovo
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hurbanovo
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37861123
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby