Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7,Hurbanovo

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
350 679 €
Neobežný majetok
250 164 €
Obežný majetok
100 515 €
Pasíva
350 679 €
Vlastné imanie
24 803 €
Záväzky celkom
269 244 €
Časové rozlíšenie súčet
56 632 €
Výnosy
902 254 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
31 932 €
Výnosy z finančnej činnosti
870 322 €
Náklady
903 212 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
867 918 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
35 294 €
Zisk
-958 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-958 €
Príjmy66,9 tis. €
Nedaňové príjmy
51,2 %
Granty a transfery
48,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7,Hurbanovo
priemer odvetvia*
Výdavky860,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,6 %
Tovary a služby
21,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,9 %
Kapitálové výdavky
0,8 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7,Hurbanovo
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Športová 7
Obec:94701 Hurbanovo
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hurbanovo
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37861158
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby