Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7,Hurbanovo

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
360 032 €
Neobežný majetok
232 809 €
Obežný majetok
127 223 €
Pasíva
360 032 €
Vlastné imanie
20 865 €
Záväzky celkom
288 429 €
Časové rozlíšenie súčet
50 739 €
Výnosy
940 142 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
21 648 €
Výnosy z finančnej činnosti
918 493 €
Náklady
944 080 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
921 116 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
22 964 €
Zisk
-3 938 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 938 €
Príjmy81,0 tis. €
Granty a transfery
72,8 %
Nedaňové príjmy
27,2 %
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7,Hurbanovo
priemer odvetvia*
Výdavky901,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,4 %
Tovary a služby
16,7 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7,Hurbanovo
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Športová 7
Obec:94701 Hurbanovo
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hurbanovo
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37861158
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby