Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
248 450 €
Neobežný majetok
137 020 €
Obežný majetok
109 166 €
Časové rozlíšenie súčet
2 265 €
Pasíva
248 450 €
Vlastné imanie
-2 299 €
Záväzky celkom
184 535 €
Časové rozlíšenie súčet
66 214 €
Výnosy
1 306 476 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
94 860 €
Výnosy z finančnej činnosti
124 €
Náklady
1 308 085 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 262 225 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
45 860 €
Zisk
-1 609 €
Daň z príjmov
23 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 632 €
Príjmy97,5 tis. €
Nedaňové príjmy
81,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
15,3 %
Granty a transfery
3,4 %
Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,5 %
Tovary a služby
18,8 %
Bežné transfery
1,0 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Lúky 1226
Obec:95201 Vráble
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vráble
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37865331
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.5.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby