Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola Komárňanská č. 116, Hurbanovo

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
249 779 €
Neobežný majetok
218 785 €
Obežný majetok
30 994 €
Pasíva
249 779 €
Vlastné imanie
24 808 €
Záväzky celkom
32 237 €
Časové rozlíšenie súčet
192 734 €
Výnosy
433 610 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
38 051 €
Výnosy z finančnej činnosti
395 559 €
Náklady
420 624 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
395 507 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
25 117 €
Zisk
12 986 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
12 986 €
Príjmy25,3 tis. €
Nedaňové príjmy
97,4 %
Granty a transfery
2,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola Komárňanská č. 116, Hurbanovo
priemer odvetvia*
Výdavky386,9 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
66,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
24,3 %
Tovary a služby
8,6 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola Komárňanská č. 116, Hurbanovo
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komárňanská 116
Obec:94701 Hurbanovo
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hurbanovo
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37867091
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby