Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
785 125 €
Neobežný majetok
694 672 €
Obežný majetok
89 598 €
Časové rozlíšenie súčet
855 €
Pasíva
785 125 €
Vlastné imanie
-5 125 €
Záväzky celkom
758 138 €
Časové rozlíšenie súčet
32 112 €
Výnosy
1 145 548 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
78 472 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 067 076 €
Náklady
1 144 681 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 063 314 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
81 366 €
Zisk
868 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
868 €
Príjmy112,7 tis. €
Nedaňové príjmy
68,2 %
Granty a transfery
30,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,9 %
Tovary a služby
18,9 %
Bežné transfery
1,9 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Duchnovičova 480/29
Obec:06801 Medzilaborce
Okres:Medzilaborce
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Medzilaborce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37874055
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby