Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola A. Ljubimova

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
42 726 €
Neobežný majetok
21 579 €
Obežný majetok
20 585 €
Časové rozlíšenie súčet
563 €
Pasíva
42 726 €
Vlastné imanie
1 640 €
Záväzky celkom
28 421 €
Časové rozlíšenie súčet
12 666 €
Výnosy
249 195 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
12 125 €
Výnosy z finančnej činnosti
237 070 €
Náklady
248 877 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
235 681 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
13 196 €
Zisk
318 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
318 €
Príjmy25,4 tis. €
Granty a transfery
51,3 %
Nedaňové príjmy
48,7 %
Základná umelecká škola A. Ljubimova
priemer odvetvia*
Výdavky248,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,0 %
Tovary a služby
18,7 %
Kapitálové výdavky
5,2 %
Bežné transfery
0,1 %
Základná umelecká škola A. Ljubimova
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Mierová 328/8
Obec:06801 Medzilaborce
Okres:Medzilaborce
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Medzilaborce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37876716
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby