Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Hnúšťa

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
33 402 €
Neobežný majetok
20 328 €
Obežný majetok
12 775 €
Časové rozlíšenie súčet
299 €
Pasíva
33 402 €
Vlastné imanie
-7 936 €
Záväzky celkom
41 337 €
Výnosy
220 268 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
13 538 €
Výnosy z finančnej činnosti
206 731 €
Náklady
223 059 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
204 285 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
18 775 €
Zisk
-2 791 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 791 €
Príjmy18,4 tis. €
Nedaňové príjmy
66,2 %
Granty a transfery
33,8 %
Základná umelecká škola Hnúšťa
priemer odvetvia*
Výdavky214,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,5 %
Tovary a služby
16,8 %
Kapitálové výdavky
6,8 %
Bežné transfery
0,5 %
Základná umelecká škola Hnúšťa
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nábrežie Rimavy 457
Obec:98101 Hnúšťa
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hnúšťa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37888668
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby