Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
743 156 €
Neobežný majetok
715 362 €
Obežný majetok
27 162 €
Časové rozlíšenie súčet
631 €
Pasíva
743 156 €
Vlastné imanie
-16 721 €
Záväzky celkom
726 329 €
Časové rozlíšenie súčet
33 548 €
Výnosy
792 402 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
74 258 €
Výnosy z finančnej činnosti
718 144 €
Náklady
799 381 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
723 583 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
75 798 €
Zisk
-6 979 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 979 €
Príjmy79,2 tis. €
Nedaňové príjmy
93,9 %
Granty a transfery
5,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,6 %
Základná škola, Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
Výdavky693,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,8 %
Tovary a služby
25,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,2 %
Kapitálové výdavky
2,3 %
Bežné transfery
2,0 %
Základná škola, Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Poľná 1
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37888765
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby