Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
40 848 €
Neobežný majetok
6 634 €
Obežný majetok
34 150 €
Časové rozlíšenie súčet
65 €
Pasíva
40 848 €
Vlastné imanie
-126 €
Záväzky celkom
40 974 €
Výnosy
414 382 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
24 857 €
Výnosy z finančnej činnosti
389 526 €
Náklady
407 632 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
382 513 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
25 119 €
Zisk
6 751 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
6 751 €
Príjmy25,1 tis. €
Nedaňové príjmy
99,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
Výdavky386,6 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
64,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,9 %
Tovary a služby
11,7 %
Bežné transfery
0,0 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Poľná 1
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37889036
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby