Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Športové a turistické služby obce Nesvady

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
21 411 €
Neobežný majetok
8 546 €
Obežný majetok
12 865 €
Pasíva
21 411 €
Vlastné imanie
8 565 €
Záväzky celkom
12 846 €
Výnosy
112 865 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
45 844 €
Výnosy z finančnej činnosti
67 021 €
Náklady
112 438 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
112 396 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
43 €
Zisk
427 €
Daň z príjmov
90 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
337 €
Príjmy113,2 tis. €
Granty a transfery
57,3 %
Nedaňové príjmy
40,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,2 %
Športové a turistické služby obce Nesvady
priemer odvetvia*
Výdavky112,1 tis. €
Tovary a služby
52,2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
33,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,3 %
Kapitálové výdavky
2,2 %
Športové a turistické služby obce Nesvady
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Jarmočná 8
Obec:94651 Nesvady
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nesvady
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42115736
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:1.10.2007
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby