Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola - Óvoda

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 229 469 €
Neobežný majetok
1 218 751 €
Obežný majetok
10 286 €
Časové rozlíšenie súčet
431 €
Pasíva
1 229 469 €
Vlastné imanie
-42 611 €
Záväzky celkom
1 272 080 €
Výnosy
670 382 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
18 485 €
Výnosy z finančnej činnosti
651 897 €
Náklady
674 971 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
666 521 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
8 450 €
Zisk
-4 589 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 589 €
Príjmy91,5 tis. €
Granty a transfery
75,3 %
Nedaňové príjmy
24,7 %
Materská škola - Óvoda
priemer odvetvia*
Výdavky608,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,6 %
Tovary a služby
17,6 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,4 %
Materská škola - Óvoda
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kossutha 1272/103
Obec:07701 Kráľovský Chlmec
Okres:Trebišov
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kráľovský Chlmec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42250650
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.9.2012
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby