Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
634 873 €
Neobežný majetok
622 117 €
Obežný majetok
10 707 €
Časové rozlíšenie súčet
2 049 €
Pasíva
634 873 €
Vlastné imanie
-33 961 €
Záväzky celkom
668 833 €
Výnosy
616 324 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
58 676 €
Výnosy z finančnej činnosti
557 649 €
Náklady
623 173 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
563 230 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
59 944 €
Zisk
-6 849 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 849 €
Príjmy56,6 tis. €
Nedaňové príjmy
99,1 %
Granty a transfery
0,9 %
Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová
priemer odvetvia*
Výdavky539,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,4 %
Tovary a služby
22,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,7 %
Bežné transfery
0,2 %
Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Odbojárov 177/8A
Obec:91441 Nemšová
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nemšová
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42281806
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2014
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby