Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
148 222 €
Neobežný majetok
108 773 €
Obežný majetok
39 448 €
Pasíva
148 222 €
Vlastné imanie
7 187 €
Záväzky celkom
141 035 €
Výnosy
554 608 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
32 906 €
Výnosy z finančnej činnosti
521 701 €
Náklady
562 560 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
509 356 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
53 204 €
Zisk
-7 952 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-7 952 €
Príjmy120,6 tis. €
Granty a transfery
57,3 %
Nedaňové príjmy
42,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky517,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,2 %
Tovary a služby
22,7 %
Bežné transfery
0,1 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nový diel 50
Obec:94701 Hurbanovo
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hurbanovo
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42337062
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2014
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby