Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Verejnoprospešné služby Karlova Ves (skrátene: VPS KV)

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
417 463 €
Neobežný majetok
365 331 €
Obežný majetok
49 190 €
Časové rozlíšenie súčet
2 942 €
Pasíva
417 463 €
Vlastné imanie
26 739 €
Záväzky celkom
390 724 €
Výnosy
951 932 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
37 001 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
934 531 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
929 826 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 705 €
Zisk
17 401 €
Daň z príjmov
2 435 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
14 966 €
Príjmy1,0 mil. €
Granty a transfery
96,5 %
Nedaňové príjmy
3,5 %
Verejnoprospešné služby Karlova Ves (skrátene: VPS KV)
priemer odvetvia*
Výdavky1,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
40,1 %
Tovary a služby
25,9 %
Kapitálové výdavky
18,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,2 %
Bežné transfery
0,3 %
Verejnoprospešné služby Karlova Ves (skrátene: VPS KV)
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie sv. Františka 8
Obec:84104 Bratislava - Karlova Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Karlova Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:50422057
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2016
SK NACE:81 290 Ostatné čistiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby