Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
164 401 €
Neobežný majetok
90 312 €
Obežný majetok
72 760 €
Časové rozlíšenie súčet
1 330 €
Pasíva
164 401 €
Vlastné imanie
-5 096 €
Záväzky celkom
168 464 €
Časové rozlíšenie súčet
1 033 €
Výnosy
912 387 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
99 850 €
Výnosy z finančnej činnosti
28 €
Náklady
903 289 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
860 614 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
42 675 €
Zisk
9 098 €
Daň z príjmov
5 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 092 €
Príjmy166,8 tis. €
Nedaňové príjmy
71,4 %
Granty a transfery
27,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,8 %
Základná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble
priemer odvetvia*
Výdavky865,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,7 %
Tovary a služby
27,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,3 %
Bežné transfery
2,4 %
Základná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Levická 737
Obec:95201 Vráble
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vráble
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:50672843
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2017
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby