Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
5 910 324 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
5 258 941 €
89 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
5 258 941 €
100 %
100 %
Stavby
4 923 819 €
94 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
126 035 €
2 %
4 %
Pozemky
110 273 €
2 %
18 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
70 482 €
1 %
4 %
Dopravné prostriedky
28 332 €
1 %
1 %
Obežný majetok
641 769 €
11 %
13 %
Finančné účty súčet
554 027 €
86 %
91 %
Bankové účty
553 950 €
86 %
90 %
Ceniny
77 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
41 547 €
6 %
4 %
Materiál
40 886 €
6 %
4 %
Tovar
661 €
0 %
0 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
31 537 €
5 %
0 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
31 537 €
5 %
0 %
Pohľadávky spolu
14 658 €
2 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
14 658 €
2 %
5 %
Daň z príjmov
6 538 €
1 %
0 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
4 600 €
1 %
0 %
Daň z pridanej hodnoty
2 340 €
0 %
0 %
Odberatelia
598 €
0 %
2 %
Iné pohľadávky
582 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
9 615 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
9 615 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby