Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 300 322 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 118 341 €
86 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 118 341 €
100 %
100 %
Stavby
699 627 €
63 %
70 %
Pozemky
408 352 €
37 %
18 %
Dopravné prostriedky
5 244 €
0 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 910 €
0 %
4 %
Umelecké diela a zbierky
207 €
0 %
0 %
Obežný majetok
181 036 €
14 %
13 %
Finančné účty súčet
154 575 €
85 %
91 %
Bankové účty
154 447 €
85 %
90 %
Ceniny
128 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
17 349 €
10 %
4 %
Materiál
17 349 €
10 %
4 %
Pohľadávky spolu
5 346 €
3 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
5 346 €
3 %
5 %
Ostatné pohľadávky
5 346 €
3 %
1 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
3 766 €
2 %
0 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
3 766 €
2 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
945 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
945 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby