Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 573 788 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 221 906 €
86 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 221 906 €
100 %
100 %
Stavby
1 197 084 €
54 %
70 %
Pozemky
1 023 168 €
46 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 654 €
0 %
4 %
Obežný majetok
349 957 €
14 %
13 %
Finančné účty súčet
323 074 €
92 %
91 %
Bankové účty
323 074 €
92 %
90 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
13 812 €
4 %
0 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
13 812 €
4 %
0 %
Zásoby súčet
13 071 €
4 %
4 %
Materiál
13 071 €
4 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 926 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 889 €
98 %
97 %
Príjmy budúcich období
37 €
2 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby